Δυνάμει της από 19/9/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και με βάσει τα προβλεπόμενα στα άρθρα 40 και 184, ν. 4548/2018, πρέπει να γίνει η Ονομαστικοποίηση των Ανωνύμων Μετοχών, που έχει εκδώσει η Εταιρεία και οι κάτοχοι να εγγραφούν στο «Βιβλίο Μετόχων».

 

Κατόπιν των ανωτέρω, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρείας ή άλλοι δικαιούχοι που κατέχουν ανώνυμους τίτλους μετοχών, όπως μεταβούν στην έδρα της εταιρείας που βρίσκεται στον Δήμο Περιστερίου, στην Λ. Αθηνών 165Β, κατά τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 10:00-15:00 στο Γραφείο της κας Μαρίας Κορακιανίτη, τηλ.:2103457277 e-mail: info@procar.gr) , έως τις 31/10/2019, προκειμένου:

 

(α) Να παραδώσουν τους ανώνυμους τίτλους μετοχών ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία κατοχής των ανωνύμων μετοχών ή των δικαιωμάτων που κατέχουν έως την 31.10.2019. Σημειώνεται ότι θα γίνεται έλεγχος των στοιχείων των τίτλων με τις παραστάσεις στις Γενικές Συνελεύσεις.

 

(β) Να εγγραφούν στο «βιβλίο μετόχων», δίδοντας και τα σχετικά στοιχεία ταυτότητας, που από την Νομοθεσία απαιτούνται και να λάβουν σχετική βεβαίωση εγγραφής, ώστε να παραλάβουν μετά την έκδοσή τους αντίστοιχους ονομαστικούς τίτλους.

 

(γ) Οι τίτλοι των ανωνύμων μετοχών θα ακυρωθούν και οι μέτοχοι θα παραλάβουν, με βάση τα στοιχεία εγγραφής τους στο «βιβλίο μετόχων», αντίστοιχους ονομαστικούς τίτλους που θα ενσωματώνουν τις μετοχές που έχουν στην κυριότητά τους.

 

Επισημαίνεται ότι : Μετά την 1η Ιανουαρίου 2020 και ενόσω οι μέτοχοι ή άλλοι δικαιούχοι δεν έχουν αναγγείλει τα δικαιώματά τους, οι μετοχές δεν παρέχουν μετοχικά δικαιώματα ούτε και μπορούν να μεταβιβασθούν.

 

2. Το Δ.Σ. αποφασίζει την μετατροπή των ανωνύμων μετοχών της εταιρείας σε ονομαστικές το αργότερο μέχρι την 31.10.2019 κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 40 και 184 του ν. 4548/2018. Την τήρηση από την σημερινή ημερομηνία και στο εξής του βιβλίου μετόχων της εταιρείας που θα τηρείται από τη κα Μαρία Κορακιανίτη, υπό την συνεχή εποπτεία του Διευθύνοντος Συμβούλου. Την εγγραφή σε αυτό, των μετόχων, που μέχρι το αργότερο την 31.10.2019, θα αναγγείλουν τα μετοχικά τους δικαιώματα και θα παραδώσουν τους ανώνυμους τίτλους τους στην έδρα της εταιρείας. Την έκδοση ονομαστικών μετοχικών τίτλων και την παράδοση τους επί αποδείξει στους μετόχους της εταιρείας από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, το αργότερο μέχρι την 31.10.2019.