ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Δυνάμει της από 19/9/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και με βάσει τα προβλεπόμενα στα άρθρα 40 και 184, ν. 4548/2018, πρέπει να γίνει η Ονομαστικοποίηση των Ανωνύμων Μετοχών, που έχει εκδώσει η Εταιρεία και οι κάτοχοι να εγγραφούν στο «Βιβλίο Μετόχων».

 

Κατόπιν των ανωτέρω, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρείας ή άλλοι δικαιούχοι που κατέχουν ανώνυμους τίτλους μετοχών, όπως μεταβούν στην έδρα της εταιρείας που βρίσκεται στον Δήμο Περιστερίου, στην Λ. Αθηνών 165Β, κατά τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 10:00-15:00 στο Γραφείο της κας Μαρίας Κορακιανίτη, τηλ.:2103457277 e-mail: info@procar.gr) , έως τις 31/10/2019, προκειμένου :

 

(α) Να παραδώσουν τους ανώνυμους τίτλους μετοχών ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία κατοχής των ανωνύμων μετοχών ή των δικαιωμάτων που κατέχουν έως την 31.10.2019. Σημειώνεται ότι θα γίνεται έλεγχος των στοιχείων των τίτλων με τις παραστάσεις στις Γενικές Συνελεύσεις.

 

(β) Να εγγραφούν στο «βιβλίο μετόχων», δίδοντας και τα σχετικά στοιχεία ταυτότητας, που από την Νομοθεσία απαιτούνται και να λάβουν σχετική βεβαίωση εγγραφής, ώστε να παραλάβουν μετά την έκδοσή τους αντίστοιχους ονομαστικούς τίτλους.

 

(γ) Οι τίτλοι των ανωνύμων μετοχών θα ακυρωθούν και οι μέτοχοι θα παραλάβουν, με βάση τα στοιχεία εγγραφής τους στο «βιβλίο μετόχων», αντίστοιχους ονομαστικούς τίτλους που θα ενσωματώνουν τις μετοχές που έχουν στην κυριότητά τους.

 

Επισημαίνεται ότι : Μετά την 1η Ιανουαρίου 2020 και ενόσω οι μέτοχοι ή άλλοι δικαιούχοι δεν έχουν αναγγείλει τα δικαιώματά τους, οι μετοχές δεν παρέχουν μετοχικά δικαιώματα ούτε και μπορούν να μεταβιβασθούν.

 

2. Το Δ.Σ. αποφασίζει την μετατροπή των ανωνύμων μετοχών της εταιρείας σε ονομαστικές το αργότερο μέχρι την 31.10.2019 κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 40 και 184 του ν. 4548/2018. Την τήρηση από την σημερινή ημερομηνία και στο εξής του βιβλίου μετόχων της εταιρείας που θα τηρείται από τη κα Μαρία Κορακιανίτη, υπό την συνεχή εποπτεία του Διευθύνοντος Συμβούλου. Την εγγραφή σε αυτό, των μετόχων, που μέχρι το αργότερο την 31.10.2019, θα αναγγείλουν τα μετοχικά τους δικαιώματα και θα παραδώσουν τους ανώνυμους τίτλους τους στην έδρα της εταιρείας. Την έκδοση ονομαστικών μετοχικών τίτλων και την παράδοση τους επί αποδείξει στους μετόχους της εταιρείας από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, το αργότερο μέχρι την 31.10.2019.

How Electric Cars Defeated Emissions

Electric cars or ‘green cars’, as they are popularly known, are leaving the fuel-powered cars far behind since they offer many advantages like low gasoline costs, comparatively low maintenance costs and ‘zero emission’ factor. Lacking any combustion engine, they are operated through batteries and electric motors. However, they, too, require to be looked after. Auto provides the best electric car services.

Read more “How Electric Cars Defeated Emissions”

Choosing a Car Repair Shop

In recent times, Bavarian Motor Works or, BMW has become the prominent brand in the luxury car segment. What exactly gives BMW the strategic advantage over its competitors? BMW centers on maintaining its products within the introduction and growth stages of the cycle. In fact, the Bavarians withdraw products from the market, as and when they move into the latter parts. The new products’ designs.

Read more “Choosing a Car Repair Shop”

Four-Stroke Engines – What is Wrong?

No car trouble is more catastrophic than a brake trouble. Brakes are the ones with the power to make your car stop. Its regular inspection and speedy brake repairs at the slightest hint of a problem can actually be a lifesaver. However, not all brake repair providers have the right credibility and reputation attached to their name. However, with us at Auto, you can be assured to reach the ultimate destination for all things brake.

Read more “Four-Stroke Engines – What is Wrong?”

How Does a Diesel Engine Work?

It’s common for any car owner to go for a normal car wash in his home using soap and water. However, while this is ok, one should get a professional car washing done by a competent and reputed professional likeAuto more often than not. It actually offers you several advantages like:- At Auto, highly sophisticated cleaning equipments and harmless washing solvents are used which gives you a more thorough cleaning using less water than a regular driveway or pavement cleaning.

Read more “How Does a Diesel Engine Work?”

Diagnose Automatic Transmission Problems

Nice cars or ‘green cars’, as they are popularly known, are fast leaving the fuel-powered cars far behind since it offers many advantages like low gasoline costs, comparatively low maintenance costs and ‘zero emission’ factor. Lacking any combustion engine, they are operated through batteries and electric motors. However they too require to be looked after. Auto provides the best electric car services facilities to ensure that it glides.

Read more “Diagnose Automatic Transmission Problems”

Does Your Power or Cooler Assembly Need Replacing?

No car trouble is more catastrophic than a brake trouble. Brakes are the ones with the stopping power to make your car stop. Its regular inspection and speedy brake repairs at the slightest hint of a problem can actually be a lifesaver. However, not all brake repair providers have the right credibility and reputation attached to their name. However, with us at Auto, you can be assured of reaching the ultimate destination for all brake repair issues at the most cost.

Read more “Does Your Power or Cooler Assembly Need Replacing?”

Car Paint Defects and Weather Effects on Your Car

Electric cars or ‘green cars’, as they are popularly known, are fast leaving the fuel-powered cars far behind since it offers many advantages like low gasoline costs, comparatively low maintenance costs and ‘zero emission’ factor. Lacking any combustion engine, they are operated through batteries and electric motors. However they too require to be looked after. aUTO provides the best electric car services facilities to ensure that it glides as smooth.

Read more “Car Paint Defects and Weather Effects on Your Car”

DIY: Replace Your Tire

An integral and critical part of the ignition services, spark plugs can easily become fouled, damaged or worn out and may require replacements. Avoiding it or postponing it can lead to a multitude of engine problems. Generally, replacing spark plug-ins is recommended after an average of 30,000 miles. Apart from it, the below mentioned telltale signs should alert you for replacing spark plug-ins which.

Read more “DIY: Replace Your Tire”